முக்கிய பகுதிகள்
மீன் வளம் :: முதல்பக்கம்
 

முன்னுரை

பலவகை மீன் உயிரினங்கள்

மீன்வள வகைப்பாடு

வணிக மீன் வளங்கள்

இந்திய மீன் இனங்கள்

பிடிப்பு மீன்வளம்

ஆற்று மீன் பிடிப்பு

வளர்ப்பு மீன்வளம்

மீன் அறுவடை தொழில்நுட்பங்கள்

பதப்படுத்துதல் மற்றும் மதிப்பூட்டுதல்

ஏற்றுமதி

தரக்கட்டுப்பாடு

மாதிரி வங்கித் திட்டம்

 

 
 
மேலாண்மை
   
   
இதரவகை
   

தீவு வகை மீன்வளர்ப்பு
கடல்முகத்துரை மீன் வளர்ப்பு
நீர் மாசுபடுதல் மீன் வளர்ப்பு
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மீன் வளர்ப்பு முறை

   
 
முதல்பக்கம் | இடம்பெயர்தல் | மீன்பிடிக்கும் முறை | சந்தை & திட்டங்கள் | இதரஇணையளங்கள் | தெரிந்துகொள்ள

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2008