|| | | ||||
 

மண்வளம்

gg gg
       

வானிலை
மண் வளம்
நீர் வளம்
விதை
பண்ணை சார் தொழில்கள்
ஊட்டச்சத்து
அறுவடைக்குப்பின் சார்
தொழில் நுட்பம்

உயிரிய தொழில்நுட்பம்
உயிரி எரிபொருள்

 

Soil

மண்வளம்

மண்வளம் - முன்னுரை
தமிழ் நாட்டின் மண் பிரிவுகள்
தமிழகத்தின் மண் வகைகள் 
வளமான மண்ணின் இயல்புகள் 

மண் பரிசோதணை

மண் பரிசோதனையின் அவசியம்
மண் மாதிரி எடுக்கும் முறை
தமிழ் நாட்டில் உள்ள மண் பரிசோதணை நிலையங்கள்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகத்தின் மண் பரிசோதனை சேவை
மண் மதிப்பீடு அட்டவணை
மண் வள அட்டை

மண் சார்ந்த இடர்பாடுகளும் அதன் மேலாண்மையும்

மேலாண்மை தொழில்நுட்பம்
ஆலைக்கழிவுகள் மூலம் நில சீர் திருத்தும்
இடர்பாடுகளுடையே மன்னிற்கேற்ற பயிர்களும் மரங்களும்

 

Soil
Soil

 
   

செம்மை நெல் சாகுபடி
துல்லிய பண்ணையம்
நன்னெறி வேளாண்
முறைகள்

நன்னெறி ஆய்வக
முறைகள்

நன்னெறி மேலாண்மை
முறைகள்

   
 
 
   

அரசு திட்டங்கள் & சேவைகள்
நீர்வள,நிலவள திட்டம்
வட்டார வளர்ச்சி
வங்கி சேவை & கடனுதவி
பயிர் காப்பீடு
வேளாண் அறிவியல் நிலையம்
விவசாய தொழில்நுட்ப
மேலாண்மை முகாம்

கிசான் அழைப்பு மையம்(1551)
பல்லாண்டு மேம்பாட்டு
குறிக்கோள்

தன்னார்வ தொண்டு
நிறுவனங்கள் &
சுய உதவிக் குழுக்கள்

   
 
 

குறைந்த பட்ச ஆதார விலை
இடுபொருள் நிலவரம்
ஏற்றுமதி & இறக்குமதி
காப்புரிமை

 
 

சுற்றுச்சூழல் மாசுப்பாடு
இயற்கை சீற்ற மேலாண்மை
தகவல் & தொலைத்தொடர்பு
தொழில்நுட்பம்

முக்கிய வலைதளங்கள்

   

வல்லுனரை கேளுங்கள்

 
     
 

|| | | ||||

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2008