|| | | ||||
 

மண்வளம்

gg gg
       

வானிலை
மண் வளம்
நீர் வளம்
விதை
பண்ணை சார் தொழில்கள்
ஊட்டச்சத்து
அறுவடைக்குப்பின் சார்
தொழில் நுட்பம்

உயிரிய தொழில்நுட்பம்
உயிரி எரிபொருள்

 

Soil

மண்வளம்

மண்வளம் - முன்னுரை
தமிழ் நாட்டின் மண் பிரிவுகள்
தமிழகத்தின் மண் வகைகள் 
வளமான மண்ணின் இயல்புகள் 

மண் பரிசோதணை