தாவர ஊட்டச்சத்து :: காய்கறிப் பயிர்கள்


தக்காளி
Nitrogen Phosphorus Potassium Calcium Magnisium Sulphur
தழைச்சத்து மணிச்சத்து சாம்பல்சத்து சுண்ணாம்புச்சத்து மெக்னீசியச்சத்து கந்தகச்சத்து
Boron Copper Iron Manganese molybelenom Zinc
போரான் தாமிரச்சத்து  இரும்புச்சத்து மேங்கனீஸ்  மாலிப்டினம் துத்தநாகச்சத்து


Last Updated : April 2015