பயிர் பாதுகாப்பு :: பூச்சிக்கொல்லிகள்

நச்சு முறிவு மருந்து
முதலுதவி நடவடிக்கைகள் மற்றும் பதிவு செய்யப் பட்ட பூச்சிக் கொல்லிக்கான நச்சு முறிவு மருந்துகள்

ஆர்கனோ பாஸ்பரஸ் பூச்சிக் கொல்லிகள் சையனைடு கூட்டு
ஆர்கனோ குளோரின் பூச்சுக்கொல்லிகள் இரத்த உறைவு தடுப்பிகள்
கார்பமேட் பூச்சிக் கொல்லிகள் பாஸ்பைன் பூச்சிக் கொல்லிகள்
பைரித்ராய்டு பூச்சிக் கொல்லி உயர் தர பூச்சிக் கொல்லிகள்
ஆர்கார்னிக் அமிலம் / கரிம அமிலம் ஹேலோசன் புகையூட்டி பூச்சிக் கொல்லிகள்
ஆர்கனோ பாஸ்பரஸ் பூச்சிக் கொல்லிகள் பாதரச சேர்மம்
பாராகுவாட் கூட்டு இதர பூச்சிக் கொல்லிகள்

 

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015