தாவர ஊட்டச்சத்து :: மலைத்தோட்டப் பயிர்கள்

தென்னை
Nitrogen
Phosphorus
Potassium
Magnesium
Boron
Last Updated : March 2015