கால்நடை :: மாடு வளர்ப்பு முதல் பக்கம்
மாடு வளர்ப்பு
தீவனப் பயிர்களின் வகைகள்

1 இனங்கள் 1 கறவைமாடு பராமரிப்பு 1 பண்ணையின் பொருளாதாரப் பண்புகள்
1 இனங்களைத் தெரிவு செய்தல் 1 தினசரி நடவடிக்கைகள் 1 மாடுகளின் நீக்கம்
1 கொட்டகை அமைத்தல் 1 நோய் பராமரிப்பு 1 பண்ணைப் பதிவேடுகள்
1 தீவன மேலாண்மை 1 இனப்பெருக்கம்    
1 பால் உற்பத்தி 1 செயற்கைக் கருவூட்டல்    

 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2009-16