|
  | தொடர்புக்கு  

தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: திட்ட வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக் குழு

 

 

 

திட்ட மேம்பாட்டு குழு (2008-2016)

 

தற்போதைய மேம்பாட்டு குழு (2022)

 

டாக்டர். இ. வடிவேல்
விரிவாக்கக் கல்வி இயக்குநர்
முன்னாள் டீன் (தோட்டக்கலை)
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோவை-641003.
தமிழ்நாடு, இந்தியா.
மின்னஞ்சல்: ev@tnau.ac.in

 

டாக்டர். பி.பி.முருகன்
இயக்குநர்
விரிவாக்கக் கல்வி இயக்குநர்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோவை-641003.
தமிழ்நாடு, இந்தியா.
மின்னஞ்சல்: dee@tnau.ac.in

திரு. ஆர். வெங்கடாசலம்
TNAU IT ஒருங்கிணைப்பாளர்
வேளாண் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோவை-641003.
தமிழ்நாடு, இந்தியா.
மின்னஞ்சல்: kat@tnau.ac.in

 

டாக்டர். என். ஆனந்தராஜா
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
பயிற்சிப் பிரிவு
விரிவாக்கக் கல்வி இயக்ககம்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோவை-641003.
தமிழ்நாடு, இந்தியா.
மின்னஞ்சல்: training@tnau.ac.in

டாக்டர். என். ஆனந்தராஜா
உதவிப் பேராசிரியர் (வேளாண்மை. விரிவாக்கம்)
இ-விரிவாக்க மையம்
விரிவாக்கக் கல்வி இயக்ககம்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோவை-641003
தமிழ்நாடு, இந்தியா
மின்னஞ்சல்: na75@tnau.ac.in


சி. ஹேம பாரதி
உதவிப் பேராசிரியர் (கணினி அறிவியல்)
விரிவாக்கக் கல்வி இயக்ககம்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோவை-641003.
தமிழ்நாடு, இந்தியா.
மின்னஞ்சல்: chb6@tnau.ac.in

டாக்டர். என். ஸ்ரீராம
உதவிப் பேராசிரியர் (வேளாண்மை. விரிவாக்கம்)
இ-விரிவாக்க மையம்
விரிவாக்கக் கல்வி இயக்ககம்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோவை-641003
தமிழ்நாடு, இந்தியா
மின்னஞ்சல்: ns73@tnau.ac.in

டாக்டர் கா. தீபாகரன்
உதவிப் பேராசிரியர் (வேளாண்மை)
இவேளாண் காலநிலை ஆராய்ச்சி மையம்
விரிவாக்கக் கல்வி இயக்ககம்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோவை-641003
தமிழ்நாடு, இந்தியா
மின்னஞ்சல்: gadheebakaran@tnau.ac.in

டாக்டர். ஐ. முத்துவேல
உதவிப் பேராசிரியர் (தோட்டக்கலை)
இ-விரிவாக்க மைய
விரிவாக்கக் கல்வி இயக்ககம்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோவை-641003
தமிழ்நாடு, இந்தியா
மின்னஞ்சல்: im73@tnau.ac.in


டாக்டர். ஏ. வேலாயுதம்
பேராசிரியர் (வேளாண்மை)
விரிவாக்கக் கல்வி இயக்ககம்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோவை-641003
தமிழ்நாடு, இந்தியா
மின்னஞ்சல்: avels_2003@yahoo.co.in


   

டாக்டர் டி. மனோகரன்
பேராசிரியர்
பூச்சியியல் துறை
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோவை-641003.
தமிழ்நாடு, இந்தியா

 Manoharan