எச்சங்கள்
எச்சங்கள் – சர்வதேசம்
1 சர்வதேச கோடெக்ஸ் அலிமெந்தடேரியஸ்.  
1 உணவில் பூச்சிகொல்லி எச்சங்களால் ஏற்படும் அபாயங்களின் மதிப்பீடு.
1 உணவு மற்றும் தீவனத்தில் பூசிகளின் எச்சங்கள்.
1 உணவில் பூசிகொல்லிகளின் எச்சங்கலின் மதிபீட்டிற்கான ஆய்வுகளின் நெறிமுறைகள்.
எச்சங்கள் – தேசியம் / இந்தியா
1 இந்தியாவில் பூச்சிகொல்லி ஒழுந்குமுறைகளின் நிலை.  
1 அகில இந்திய பூச்சிகொல்லி எச்சங்களுக்கான பிணைய செயல் திட்டம்.
1 இந்திய அளவிலான பூச்சிகொல்லி எச்சங்களுக்கான மேற்பார்வை.
1 பாதுகாப்பான உணவிற்கான இந்திய – பூச்கொல்லி மற்றும் உடல்நலம்.
1 உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரம் – மாசு, நச்சு மற்றும் எச்சங்களுக்கான மேற்பார்வையின் தொகுப்பு.
1 இந்திய அளவிலான பூச்சிகொல்லி எச்சங்களுக்கான மேற்பார்வை –தொகுப்பு.
1 பூச்சிகொல்லி மற்றும் பூச்சிகொல்லி எச்சங்களுக்கான ஆய்வுகள்.
உணவு இடர்பாடுகள்


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015