பயிர் பாதுகாப்பு :: பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

பழப்பயிர்கள் காய்கறிப்பயிர்கள் நறுமணப் பயிர்கள் மற்றும் மலைப்பயிர்கள் மலர்கள் மூலிகைப் பயிர்கள்