உயிரியல் முறைக்கட்டுப்பாடு :: பேரளவு உற்பத்தி செய்தல்


கொன்றுண்ணியை பெருமளவில் உற்பத்தி செய்தல்

ஒட்டுண்ணியை பெருமளவில் உற்பத்தி செய்தல்

பூசணத்தை பெருமளவில் உற்பத்தி செய்தல்

நச்சுயிரியை பெருமளவில் உற்பத்தி செய்தல்

உயிரியல் முறை கட்டுப்பாட்டு காரணி – பேரளவு உற்பத்தி

1. டிரைக்கோடெர்மா விரிடி – பேரளவு உற்பத்தி
2. சூடோமோனாஸ் புளோரஸ்சென்ஸ் – பேரளவு  உற்பத்தி
3. பேசில்லஸ் சப்டில்லிஸ் – பேரளவு உற்பத்தி
4. சுண்ணாம்புக்கல் சார்ந்த பொருள் தயாரித்தல், கலவைதிட்டத்தை உலர்த்தல் மற்றும் ஈரப்பதம் மதிப்பிடல்
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016