கால்நடை பராமரிப்பு :: ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறை முதல் பக்கம்
மீன் வளர்ப்பு
மீன் உடனான கோழி வளர்ப்பு மீன் உடனான பசு வளர்ப்பு மீன் உடனான வாத்து வளர்ப்பு மீன் உடனான பன்றி வளர்ப்பு
poultry dairy duck pig
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2009-15