AMIS
பண்டக பரிமாற்றம் மற்றும் முன்பேர வர்த்தகம் home முதல் பக்கம்
1 பண்டக முன்பேர வர்த்தகம் - முன்னுரை  
1 ஆன்லைன் முன்பேர சந்தைகள்
  1 தேசிய தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அறக்கட்டளை
  1 எம்.சி.எக்ஸ்
  1 தேசிய பொருட்கள் மற்றும் பங்குகள் பரிமாற்றம் லிமிடெட்
  1 என்.எஸ்.இ.எல்
  1 ஆன்லைனில் விளை பொருட்கள்
  1 பல் பொருட்கள் பரிவர்த்தனை இந்தியா லிமிடெட்
  1 இந்திய பண்டக பரிவர்த்தனை லிமிடெட்
  1 தேசிய பல் பொருட்கள் பரிவர்த்தனை இந்தியா லிமிடெட்
  1 ஏஸ் வழிப் பொருள்கள் மற்றும் பண்டக பரிவர்த்தனை லிமிடெட்
  1 உலகளாவிய பண்டக பரிமாற்றம்  
  1 CME குழு - வேளாண் பொருட்கள் உற்பத்தி  


© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2014