தேசிய அளவிலான பயிற்சிகள் / நிகழ்ச்சிகள் (அட்டவணை)
திறன்கள் 2015
ICAR நிகழ்வுகள் 2015
ICAR – திறன் மேம்பாட்டுத்திட்டங்கள்
தேசிய வேளாண் விரிவாக்க மேலாண்மை நிறுவனம் (MANAGE) - ஆண்டு அட்டவணை 2015-16 | பாட புத்தகங்கள்| காட்சி பாடங்கள
இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சி கழகத்தின்-AU அமைப்பு கோடைக்கால / குளிர்கால பள்ளிகள் (21 நாட்கள்) (2015-16)
NAARM திறன் வளர்த்தல் நிகழ்ச்சிகள் ஏப்ரல் 2015 - மார்ச் 2016
இந்தியா வாட்டர் போர்ட்டல்
SLE பயிற்சி படிப்புகள் 2015
நவீன விரிவாக்கம் மற்றும் ஆலோசனை சேவைகள் – கருத்தரங்கு
IRMA -மாநாடு முன்னோட்டம்
IRMA - பயிற்சி அட்டவணை
GIMI- பாடப் படிப்புகள் மற்றும் கருத்தரங்கு
பயிற்சி மற்றும் சமூகப்பணி ஆய்விற்கான தேசிய கவுன்சில்-1,5
இந்திய வேளாண் திறன் கவுன்சில்
நிதி வாய்ப்புகள்

ARDYIS'லிருந்து வாய்ப்புகள்

TERRA VIVA'லிருந்து வாய்ப்புகள்
ஹாலந்து நாட்டில் படிப்புகள்
வெளிநாட்டு உதவித் தொகை
தற்போது நிகழும் பயிற்சிகள் / நிகழ்வுகள்
எதிர்வரும் பயிற்சிகள் / நிகழ்வுகள்

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2014