வனவியல் தொழில் நுட்பங்கள்
வெட்டு மர வகைகள்
தேக்கு ரோஸ்மரம் இலுப்பை மரம் சால் மரம் சென்ப மரம்
செம்மரம் குமிழ் மரம் வேப்பமரம் மலை வேம்பு வேங்கை
இதர மர வகைகள்
பெருமரம் தைலமரம் சவுக்குமரம் சுங்குனியானா சவுக்கு முள்ளில்லா மூங்கில்

Updated on: Feb ,2015
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015