வனவியல் புள்ளிவிபரம்
   
கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு (தமிழ்நாடு) 2014-15 (ஆதாரம்: Tamil Nadu அரசு)
ஆண்டறிக்கை 2014- 2015 (ஆதாரம்: இந்திய சுற்றுச்சூழல், வனத்துறை அமைச்சகம் மற்றும் காலநிலை மாற்றம்- இந்திய அரசு)
தமிழ்நாடு மாநில வன அறிக்கை  2011 (ஆதாரம்: இந்திய வன சர்வே)
இந்தியவின் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் (ஆதாரம்: www.wiienvis.nic.in)
மரம் மற்றும்  NTFPs உற்பத்தி- 2011 (ஆதாரம்: வனவியல்  புள்ளியியல்- இந்தியா)

Updated on October, 2015

 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014