வனவியல்
காடுகள் மற்றும் மக்கள் புகைப்பட போட்டி
காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் இந்தியாவின் நிலை
தேசிய வேளாண்காடுவளர்ப்பு கொள்கை 2014
இந்தியாவில் புலிகள் நிலை 2014
வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நல்லாட்சி நோக்கி இந்தியா
மரம் சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்
இந்தியாவில் கனுக்காளிகள் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பு

இந்தியாவில் உயிரியல் பன்முகத்தன்மைக்கான ஐந்தாவது தேசிய அறிக்கை 2014

கிழக்கு இமயமலை இருந்து புதிய பறவைக் குடும்பம் கண்டுபிடிப்பு
Updated on :April, 2015
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015.