நோய் மேலாண்மை

மிச்சேலியா சம்பகா

குடும்பம் : மக்னோலியேசியே
தமிழ் பெயர் : செண்பகம்
பயன்கள்:
வேறு பயன்கள் : அழகான மரம். நறுமணப் பூக்களுக்காக பயிரடப்படுகின்றது. மரம் கட்டைகளாக பயன்படுகிறது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : பழங்கள் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பழுக்கின்றன.
ஒரு கிலோவிற்கு விதிகளின் எண்ணிக்கை : 160 - 300 விதைகள்/ கிலோ
முளைத்திறன் : சேகரித்தவுடன் பயன்படுத்தவும்
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : அதிக ஈரமான மண் தேவைப்படும். விதைகள் நேரடியாக படுக்கைகளில் விதைக்கப்டுகின்றன. நல்ல நாற்றுக்கள் நடவு செய்யப்படுகின்றன. மழை அளவு 2000 மி.மீ.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016