நோய் மேலாண்மை

மெலியா டூபியா

குடும்பம் : மீலியேசியே
தமிழ் பெயர் : மலை வேம்பு
பயன்கள்:
தீவனம் : ஏற்றது
வேறு பயன்கள் : மரம் மென்மையானது, சிவப்பு நிறமுடையது, பென்சில், தீப்பெட்டி மற்றும் கட்டுமரம் செய்யப்பயன்படுகிறது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : குளிர் காலம்
ஒரு கிலோவிற்கு விதிகளின் எண்ணிக்கை : 300 விதைகள்/ கிலோ
முளைத்திறன் : 3 மாதங்கள் வரை
முளைப்புச் சதவிகிதம் : 30%;
விதை நேர்த்தி : தேவை இல்லை
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : நேரடியாக பாலிதீன் பைகளில் விதைக்கப்படுகின்றன. 6 மாத வயதுடைய நாற்று நடவு செய்ய ஏற்றது. நேரடியாக 30 ´ 45 செ.மீ பாலிதீன் பைகளில்  நடவு செய்யப்படுகின்ற.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016