நோய் மேலாண்மை

மதுக்கா இண்டிகா

குடும்பம் : சப்போடேசியே
தமிழ் பெயர் : இலுப்பை
பயன்கள்:
தீவனம் : ஏற்றதல்ல
வேறு பயன்கள் : விதையில் இருந்து எண்ணெய் எடுக்கப்படுகின்றது. புண்ணாக்கு உரமாக பயன்படுகின்றது. பூச்சி விரட்டியாக பயன்படுகிறது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : ஆகஸ்ட் – செப்டம்பர்
ஒரு கிலோவிற்கு விதிகளின் எண்ணிக்கை : 450
முளைத்திறன் : 3 மாதங்கள் வரை
முளைப்புச் சதவிகிதம் : 90%
விதை நேர்த்தி : தேவை இல்லை
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : விதைகள் நேரடியாக 30 ´ 45 செ.மீ பாலிதீன் பைகளில்  நடவு செய்யப்படுகின்ற. சொட்டு நீர் பாசனம் முறை மூலம் நீர்ப்பாசனம் செய்யலாம். நாற்று 6 மாதங்களில் 6 அடி உயரம் வளரும்.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016