நோய் மேலாண்மை

வனப்பயிகளின் நாற்றங்கால் தொழில்நுட்பம்

அக்கேசியா ஆரிக்குலேபார்மிஸ் கேசியா சியாமீ மெலியா டூபியா
அக்கேசியா கான்சின்னா கேசுவாரினா ஈக்விசிட்டிபோலியா மிச்சேலியா சம்பகா
அக்கேசியா பெருஜினியா குளோரோசைலான் ஸ்விட்டேனியா பெல்டோபோரம் பெருஜினியம்
அக்கேசியா ஹோலோசெரிசியா டால்பெர்ஜியா லேட்டிபோலியா பாலியால்தியா ப்ரேக்ரென்ஸ்
அக்கேசியா பிலானிப்ரான்ஸ் டால்பெர்ஜியா சிசூ பாலியால்தியா லான்கிபோலியா
அக்கேசியா சுமா டிலோனிக்ஸ் ரெஜியா புங்கேமியா பின்னேட்டா
அட்ரோகார்பஸ் பிராக்சினிபோலியஸ் டென்ட்ரோகெலாமஸ் ஸ்ட்ரிக்டஸ் புரோசோபிஸ் ஸ்பைசிஜெரா
அடினா கார்டிபோலியா டாலிச்சான்ட்ரான் பால்க்கேட்டா டீரோகார்பஸ் மார்சுபியம்
ஈகிள் மார்மலஸ் யூக்கலிப்டஸ் டேரிட்டிகார்னிஸ் மெலியா அசாடிராக்
ஐலான்தஸ் எக்செல்சா பெரோனியா எலிபான்டம்  
அலங்கியம் சால்விபோலியம் பைக்கஸ் ரெட்டூஸா  
அல்பீசியா அமரா பைக்கஸ் பென்காலென்சிஸ்  
அல்பிசியா லீபக் பைக்கஸ் ரெலிஜியோஸா  
அல்பீசியா ஒடோராட்டிசிமா பிர்மியானா கொலரேட்டா  
அல்பீசியா ப்ரோசீரா கிவோட்டியாரோட் லெரிபார்மிஸ்  
அனகோய்சஸ் லேட்டிபோலியா மெலினா ஆர்போரியா  
அர்ட்டோகார்பஸ் இன்டக்ரிபோலியஸ் கிரேவில்லேரியா ரொபஸ்டா  
அசாரிடாக்ட்டா இன்டிக்கா ஹார்ட்விகியா பைனேட்டே  
பாம்பூசா பாம்பூஸ் ஹபிஸ்கஸ் டிலியாசியஸ்  
பௌஹினியா ரெசிமோசா ஜகாரண்டா மைமோசிபோலியா  
பௌஹினியா வேரிகேட்டா லியூக்கேனா லியூக்கோசெபலா  
பூட்டிமோனோ ஸ்பெர்மா மதுக்கா இண்டிகா  
கேசியா பிஸ்ட்டுலா மான்ஜிபெரா இண்டிகா  
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016