நோய் மேலாண்மை

ஹபிஸ்கஸ் டிலியாசியஸ்

குடும்பம் : மால்வேசியே
தமிழ் பெயர் : மாலை பூவரசு
பயன்கள்:
தீவனம் : இலைகள் தீவனத்திற்கு ஏற்றவை
வேறு பயன்கள் : மரம் கடினமானவை. சிறு மரக்கட்டைகளாக பயன்படுத்தலாம்
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : டிசம்பர் – மார்ச்
ஒரு கிலோவிற்கு விதிகளின் எண்ணிக்கை : சிறிய விதைகளை உடையது
முளைத்திறன் : குறைவு
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : விதைகள் தாய் நாற்றங்காலில் விதைக்கப்பட்டு பின்பு பாலிதீன் பைகளில்  நடவு செய்யப்படுகின்ற.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016