நோய் மேலாண்மை

பூட்டிமோனோ ஸ்பெர்மா

குடும்பம் : லோட்டாய்டே
தமிழ் பெயர் : ஏழைப்பொரசு
பயன்கள்:
தீவனம் : ஏற்றதல்ல
வேறு பயன்கள் : பூக்கள், மங்கள் நிறச் சாயத்தைத் தரும். நெய்யப்பட்ட  இலைகள், தட்டுகளாகப் பயன்படுகிறது. தண்டுகள், தோல் பதனம் செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது. மரம், அரக்கு செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது. மரக்கட்டை, கிணற்று அடக்குகள் செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது.  
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : மே – ஜூலை
விதைகளின் எண்ணிக்கை / கிலோ : 1000
முளைத்திரன் : ஆறு மாதங்கள் வரை
முளைப்பு சதவீதம் : 75 %
விதை நேர்த்தி : காய்களிலிருந்து, விதைகளை எடுக்க வேண்டும்.
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : விதைகளை, நேரடியாகப் பாலித்தீன் பைகளில் நடலாம். 15 நாட்களில் முளைக்கத் தொடங்கி விடும். ஒரு வருடம் வயதுள்ள நாற்றுகளை  30 x 45  செ.மீ அளவிலான பாலித்தீன் பைகளில் நட வேண்டும்.  ஆறு மாதங்களில் மூன்று அடி வளர்ந்து விடும்.  

 

 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016