நோய் மேலாண்மை

பௌஹினியா ரெசிமோசா

குடும்பம் : சிசல்பினாய்டி
தமிழ் பெயர் : அத்தி / மலைஅத்தி / வட்டத்தி
பயன்கள்:
எரிபொருள் : சுமார்
தீவனம் : சுமார்
வேறு பயன்கள் : உட்தண்டு சிறந்த எரிபொருளாக விளங்குகிறது. உட்பட்டை, கெட்டியான நாராகப் பயன்படுகிறது. இதிலிருந்து தரமானக் கயிறுகள் செய்யப்படுகிறது.   
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : நவம்பர் – ஜனவரி
விதைகளின் எண்ணிக்கை / கிலோ : 8025 / கிலோ
முளைத்திரன் : ஆறு மாதங்கள் வரை
முளைப்பு சதவீதம் : 17 %
விதை நேர்த்தி : குளிர்ந்த நீரில் ஊற வைக்க வேண்டும்
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : முன் நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை விதைப்பாத்தியில் நட வேண்டும். நாற்றுகள்  ஏழாம் நாளிலிருந்து முளைக்கத் தொடங்கும்.  பின்பு, ஆறு மாத வயதுள்ள நாற்றுகளை  30 x 45  செ.மீ அளவிலான கொள்கலனில் நட வேண்டும்.  ஆறு மாதங்களில் நான்கு அடி வளர்ந்து விடும்.  
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016