நோய் மேலாண்மை

அட்ரோகார்பஸ் பிராக்சினிபோலியஸ்

குடும்பம் : சீசல்பிணியாய்டே
தமிழ் பெயர் : முந்தாணி, மலைக்கொன்னை, நெய்ரை
பயன்கள்:
1. எரிபொருள் : நல்ல எரிபொருள்
2. வேறு பயன்கள் : மரப்பட்டை, மரச்சாமான்கள் செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : மே – ஜூன்
முளைத்திரன் : ஒரு மாதம்
முளைப்புச் சதவிகிதம் : இரண்டு மாதங்கள் வரை - 50 %
விதை நேர்த்தி : கூழை பிரித்தெடுத்தல்
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : விதைகளை நேரடியாக பாலித்தீன் பைகளில் நட வேண்டும். நாற்றுகள் வேகமாக வளர்ந்து விடும். ஆறு மாதங்களில் 6’ வளர்ந்து விடும்.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016