நோய் மேலாண்மை
அக்கேசியா சுமா
குடும்பம் : மைமோசிடே
தமிழ் பெயர் : ஒத்தலை
பயன்கள்:
1. எரிபொருள் : ஏற்றதல்ல
2. வேறு பயன்கள் : மரப்பட்டையில் டான்னின் என்கிற திரவம் உள்ளது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : மார்ச் – ஏப்ரல்
முளைத்திரன் : ஆறு மாதங்கள்
முளைப்புச் சதவிகிதம் : 80 %
விதை நேர்த்தி : விதைகளை கொதி நீரில் ஒரு நிமிடம் மூழ்கடித்து பின் குளிரவைத்து குளிர்ந்த நீரில் 24 மணி நேரம் ஊற வைக்க வேண்டும்.
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : 1. முன் நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை நாற்றாங்கால் பாத்தியில் நட வேண்டும். நான்கு மாத வயதுள்ள நாற்றுகளை  30 x 45 செ.மீ அளவிலான கொள்கலனில் நட வேண்டும். ஆறு மாதங்களில் 8’ உயரத்தை எட்டி விடும்.     

 

 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016