நோய் மேலாண்மை
  1. அக்கேசியா பெருஜினியா
குடும்பம் : லெகுமினேசி
தமிழ் பெயர் : கண்டி, பறம்பை, கரம்பை, சிமா வெல்வேல்
 
பயன்கள்:
1. எரிபொருள் : நல்ல எரிபொருள்
2. தீவனம் : இலைகள் தீவனமாக பயன்படுகிறது
வேறு பயன்கள் : மரக்கட்டைகள், வேளாண் கருவிகள் செய்வதற்கும், கட்டிடம் கட்டுவதற்கும் பயன்படுகிறது. வறட்சியைத் தாங்கும் சிற்றினங்கள் வெற்று நிலங்களில் பயரிட  உபயோகமாக விளங்குகிறது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : டிசம்பர் – மார்ச்
ஒரு கிலோவிற்கு விதிகளின் எண்ணிக்கை : 7500
முளைத்திரன் : 6 -12 மாதங்கள் வரை
முளைப்புச் சதவிகிதம் : 60 %
விதை நேர்த்தி : விதைகளை கொதி நீரில் ஒரு நிமிடம் மூழ்கடித்து பின் குளிரவைத்து குளிர்ந்த நீரில் 24 மணி நேரம் ஊற வைக்க வேண்டும்.
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : விதைகளைப் பாலித்தீன் பைகளில் நேரடியாக நடலாம். 6 மாத வயதுள்ள செடிகள் நடுவதற்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.

 

 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016