நோய் மேலாண்மை

அக்கேசியா கான்சின்னா

குடும்பம் : மைமோசாய்டே
தமிழ் பெயர் : சிகைக்காய்
 
பயன்கள்: : காய்கள் ஷாம்பூ தயாரிக்க உதவுகிறது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : ஜனவரி – மார்ச்
ஒரு கிலோவிற்கு விதிகளின் எண்ணிக்கை : 3500 to 4000 / கிலோ
முளைத்திரன் : 12 மாதங்கள் வரை
முளைப்புச் சதவிகிதம் : 70 %
விதை நேர்த்தி : விதைகளை காய்களிலிருந்து பிரித்தெடுத்து குளிர்ந்த நீரில் ஊற வைக்க வேண்டும்.
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை நாற்றாங்கால் பாத்தியில் நட வேண்டும். பின்பு, நாற்றுகளைப் பிடுங்கி பாலித்தீன் பைகளிக்கு மாற்ற வேண்டும். 4 மாத வயதுள்ள செடிகளை 13 x 25 சே.மீ பைகளில் வயலில் நட வேண்டும். இது 4-6 மாதங்களுக்குள்  8’ உயரம் வரை வளரும். ஆனால், நடு வயலுக்கு மாற்றுவது கடினமானது.       

 

 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016