மர பயிர்களுக்கான பூச்சி மேலாண்மை

புங்கம்
இலை கழலை சிலந்தி – அசீரியா புங்காமியே
பூச்சியின் விவரம்

  • கோடை காலத்தில் இளந்தளிர்கள் தோன்றும் போது இச்சிலந்தி தளிர்களை தாக்கி அதிக அளவில் இனப்பெருக்கம் செய்து சேதத்தை ஏற்படுத்தும்
  • வளர்ந்த சிலந்தி புதிதாகத்தோன்றிய இலைகளைத்தேர்ந்தெடுத்து முட்டை இடும்.

சேத அறிகுறி

  • கழலைகள் தனித்து, நீண்டு, பை போன்ற மழுங்கிய முனையுடன் இலைகளின் மேற்புறத்தில் காணப்படும்.
  •  கழலைகள் பச்சை நிறத்தில், சிறிதளவு முடியுடன், வளைந்து காணப்படும்
  • கழலைகள் இலைகளின் வெளிவிளிம்பு, நரம்புகள் மற்றும் தளிர் தண்டுகளில் காணப்படும்
  • சிலந்தியின் தாக்குதல் ஒளிச்சேர்க்கை செயல்திறனை பெரிதும் பாதிக்கும்

மேலாண்மை

  • பாதிக்கப்பட்ட இலைகளைக் கிள்ளி எடுக்க வேண்டும்
  • பெனாஃசாகுவின் என்ற சிலந்திக்கொல்லி  மருந்தை லிட்டருக்கு 1மி.லி. தெளிக்கவும்
கழலை 
Updated on November, 2015
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014