வனவியல் தொழில்நுட்பங்கள்

 

நோய் மேலாண்மை பூச்சி மேலாண்மை காட்டு தீ
 
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014