வேளாண் வனவியல்  
2.ரீதியாக வகைப்பாடு

அனைத்து வேளாண் வகைத் திட்டங்களும் செயல்பாட்டின் ஊடக இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. அவை
1.உற்பத்திச் செயல்பாடுகள்
2.பாதுகாப்பு செயல்பாடுகள்

உற்பத்திச் செயல்பாடுகள்


இவைகளில் 5 - செயல்பாடுகள் ஆவன
1.உணவு
2.கால்நடைத்தீவனம்
3.எரிபொருள் விறகு
4.ஆடைகள்
5.கட்டுமானப்பொருட்கள்
6.மரகட்டைகள் அல்லாத வனப்பொருட்கள்
பாதுகாப்புச் செயல்பாடுகள்

1.காற்றுத் தடுப்பு
2.தடுப்புப் பட்டைகள்
3.மண் மேலாண்மை
4.மண் தரம் உயர்த்துதல்அ.வணிக ரீதியான வேளாண் காடுகள் திட்டம்:இத்திட்டத்தின் உற்பத்திப்பொருட்களை மட்டுமே எப்போதும் அளவீடாகிறது. எடுத்துக்காட்டாக
1.தென்னை, ரப்பர் மற்றும் எண்ணெய்ப் பனை முதலானவை தோப்பாக பல ஆண்டுகளுக்கு பராமரிக்கப்படுகிறது
2.நிழல் தாங்கி வளரும் காப்பி, டீ மற்றும் கோ கோ போன்றவை மரங்களின் நிழல்களில் பராமரிக்கப்படுகிறது

நடுநிலை வேளாண் காடுகள் திட்டம்:இத்திட்டத்தின் கீழ் வேளாண் காடுகள் வளர்ப்பில் நோக்கம் தன்னிறைவை மிஞ்சுகிற வேளையில் உற்பத்திப் பொருட்களை விற்பனை செய்கின்ற நோக்கமுடையது.

தன்னிறைவு வேளாண்காடுகள் திட்டம்:இத்தகைய வேளாண் காடுகள் திட்டப் பண்ணை உரிமையாளரின் திருப்திக்காகவும் அவருடைய குடும்பத் தேவைகள் மட்டுமே நிறைவு செய்து கொள்கின்ற கருத்துடையது.