மீன்பிடிப்பு

வளர்ப்பு மீன்முறைகள்

ஒருங்கிணைந்த மீன் வளர்ப்பு

அலங்கார மீன் வளர்ப்பு

பதப்படுத்துல் மற்றும் மதிப்பூட்டுதல்

ஆற்றுவகை மீன் பிடிப்பு

கலப்பு மீன் வளர்ப்பு தொழில்நுட்பம்
கேரள பல்கலைகழக மீன் வளம் மற்றும் பெருங்கடல் ஆய்வுகள்
மீன்வள கொள்கை குறிப்புகள்2014-15
ICAR – குறுகிய கால பயிற்சிகள்
ஆண்டறிக்கை 2012 - 2013
மீன்வள கொள்கை குறிப்புகள் - 2014-15 | 2015-16
மீன்வள - புள்ளி விவரக் கையேடு 2011-2012
குடியுரிமை ஆவணம் 2013-2014
மீன்வள துறை,இந்திய அரசு
தமிழ்நாடு மீன்வளப் பல்கலைக்கழகம்

Major Areas Management Miscellaneous

முன்னுரை
நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு
உவர்நீர் மீன் வளர்ப்பு குளிர்ந்த நீர் மீன் வளர்ப்பு விளையாட்டு மீன் வளர்ப்பு நீர்த்தேக்க மீன் வளர்ப்பு

மண்
நீர்
சத்துக்கள்
நோய்
பலவகை மீன் உயிரினங்கள்
மீன்களின் வகைகள்
வணிக மீன் வளங்கள்
இந்தியாவிலுள்ள மீன் இனங்கள்
ஏற்றுமதி
தரக்கட்டுப்பாடு

கடல் தகவல் சேவைகளுக்கான இந்திய தேசிய மையம்
உலக அளவிலான மீன் வளர்ப்பு மையம்

தீவு வகை மீன்வளர்ப்பு
கடல்முகத்துரை மீன் வளர்ப்பு

நீர் மாசுபடுதல் மீன் வளர்ப்பு

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மீன் வளர்ப்பு
கேள்வி-பதில்