தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலை கழகத்தின் செயல்பாடுகள் பற்றிய விவரங்கள்

முதுகலை பட்டபடிப்பு வகுப்புகள் : முதுநிலை பட்டதாரிகளுக்கான பின்வரும் பட்டப்படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன

வேளாண் சார்ந்த படிப்புகள்
வனவியல்
 • வேளாண் பொருளியல்
 • வேளாண் பூச்சியியல்
 • வேளாண் விரிவாக்கம் மற்றும் கிராமப்புற சமூகவியல்
 • வேளாண் நுண்ணுயிரியல்
 • வேளாண் நானோ தொழில்நுட்பம்
 • உழவியல்
 • வேளாண் வளிமண்டலவியல்
 • உயிரி தொழில்நுட்பவியல்
 • உயிர் வேதியியல் தொழில்நுட்பவியல்
 • உயிரி தகவலியல்
 • பயிர் உடலியல்
 • சுற்றுச் சூழல் அறிவியல்
 • புவியியல் தகவல் நுட்பம்
 • முதுகலை வணிக நிர்வாகம்
 • நுண்ணுயிர் தொழில்நுட்பம்
 • மூலக்கூறு தாவர வளர்ப்பு
 • பயிர் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மரபியல்
 • தாவர மரபணு
 • பயிர் நூற்புழுவியல்
 • பயிர் நோயியல்
 • விதை மற்றும் தொழில்நுட்பவியல்
 • பட்டுப்புழு வளர்த்தல்
 • மண்ணியல் மற்றும் வேளாண் வேதியியல்
 • வன வணிக மேலாண்மை
 • வன சூழலியல் மற்றும் சுற்றுச் சூழல்
 • காடுகள்  மற்றும் காடு வளர்ப்பு
 • மரம் வளர்ப்பு மற்றும் உயிர் நுட்பவியல்     
 • வனவாழ்க்கை மேலாண்மை
வேளாண்   பொறியியல்
 • விவசாய நடைமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் உணவு பொறியியல்
 • உயிர் ஆற்றல்
 • சுற்றுச்சூழல் பொறியியல்
 • பண்ணை ஆற்றல் மற்றும் எந்திரவியல்
 • உணவு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்
 • மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு
மனையியல்
 • குடும்ப வள மேலாண்மை மற்றும் பணிச்சூழலியல்
 • உணவு அறிவியல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து
 • முகப்பு விஞ்ஞானம் விரிவாக்கம் மற்றும் கம்யூனிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்
 • மனித அபிவிருத்தி மற்றும் குடும்ப இயக்கவியல்
 • ஜவுளி மற்றும் ஆடை விற்பனை
தோட்டக்கலை
தனித்துவமான இரட்டை பட்டப்படிப்பு திட்டம்
 • தாவர வளர்ப்பு மற்றும் இயற்கைத்  தோட்டம்
 • பழ அறிவியல்
 • வாசனை மற்றும் மலைதோட்டப் பயிர்கள்
 • காய்கறி அறிவியல்
 • முதுநிலை பட்டம் உயிரி தொழில்நுட்பத்தில்
 • உணவியலில் முதுகலை பட்டப்படிப்பு
 • அமெரிக்க கார்னெல் பல்கலைக் கழகத்தில் உணவியலில் முதுகலை பட்டம் ( USA+ MTech/ MSc from TNAU)

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2015
.