தாவர ஊட்டச்சத்து :: காய்கறிப் பயிர்கள்

முட்டை கோஸ்
Nitrogen
Phosphorus
Potassium
Calcium
Magnesium
Sulphur
Boron
Copper
Iron
Manganese
Molybdenum
Zinc

Last Updated : March 2015