பயிர் மற்றும் கால்நடைக்கான வல்லுநர் அமைப்பு வெளியீடு – ஜனவரி 25, 2013

தலைமை : முனைவர். எஸ். ஐயப்பன், தலைமை இயக்குநர் (ICAR), புது தில்லி

இடம் : மண்டல திட்ட இயக்ககம், 8 வது மண்டலம், ஹெப்பல், பெங்களூரு

DSC_0011 e
DSC_0011 e1
DSC_0013
DSC_0021
DSC_0073
DSC_0107
DSC_0109
DSC_0115
DSC_0118
DSC_0124
DSC_0128
DSC_0132
DSC_0135
DSC_0136
DSC_0142
page 1 of 6