தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: பயிர் பாதுகாப்புபூச்சி நோய் கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு முறைகள் - காப்பகத்தை