முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
பயிர் பாதுகாப்பு :: சார்புடைய இணையத்தளங்கள்<

சார்புடைய இணையதளங்கள்

  1. நஞ்சு விரிவாக்க மையம் கணினி கட்டமைப்பு
  2. ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு மையம்
  3. தகவல் இதழ்கள் புள்ளிவிபரம்
  4. டபிள்யு, எஸ், யு தோட்டக்கலைத்துறை
  5. தொற்றாதுக்கம் புள்ளிவிபரம்
  6. வேளாண்மைத்துறை அமைச்சகம் கணினி கட்டமைப்பு
  7. வேளாண்மைத்துறை அமைச்சகம் கணினி கட்டமைப்பு ( திட்டம் பரிவு)
  8. டபிள்யு. எஸ். யு தோட்டக்கலைத்துறை (பழங்கள் பிரிவு)
  9. பல்கலைக்கழகம் கலிபோர்னியா – ஐ. பி. எம். கணினி கட்டமைப்பு
  10.  தாவர நோயியல் துறை கணினி கட்டமைப்பு புத்தகம்
  11. உருளைக்கிழங்கு நோய்கள்துறை
  12. தாவர வளங்கள் துறை
  13. பசிபிக் வடமேற்கு களை மேலாண்மை புத்தகம்
  14. பசிபிக் வடமேற்கு பூச்சிகள் மேலாண்மை புத்தகம்
  15. ஓ.எஸ்.யு. நூற்புழு சோதனைக் கூடம்
  16. ஒரேஹான் வேளாண்மை மற்றும் பூச்சியியல் துறை
  17. ஒரேஹான் வேளாண்மை மற்றும் பூச்சியியல் துறை
  18. ஒ.டீ.எ. தாவரப்பகுதி முதல் பக்கம்
  19. ஒரேஹான் வேளாண்மையில் நூற்புழுக்கள்.
  20. சர்வதேச மரம் வளர்ப்பு கூட்டமைப்புச் சங்கம்
  21. பயிர் பாதுகாப்பு தகவல் வலையமைப்பு
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2014