முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு

ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை :: தானியங்கள்

தானியங்கள்

சோளம், மக்காச்சோளம், கம்பு மற்றும் கேழ்வரகு ஆகிள பயிர்களில் கீழ்கண்ட செயல்பாடுகளை பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன

சாகுபடி முறை:

  • கோடை உழவு
  • தண்டுத்துளைப்பானின் தாக்கத்தை எதிர்த்து வரைக்குடிய மக்காச்சோளம் இரகமான அன்டிகுவா ஜி. ஆர். 1 பயிரிடலாம்

இரசாயன முறை:

  • சால்களில் போரேட் 25 கிலோ / எக்டர் போட்டால் தண்டு ஈயைக் கட்டுப்படுத்தலாம்
  • மண்ணில் போரேட் 25 கிலோ / எக்டர் போட்டால் வேர்ப்பகுதியில் உள்ள வெள்ளைப்புழுவை கட்டுப்படுத்தலாம்
  • மெதிர் பாரத்தியான் (25 கிலோ / எக்டர்) பவுடரை போட்டால் வெட்டுக்கிளி மற்றும் படைப்புழுவைக் பட்டுப்படுத்தலாம்

உயிரியல் கட்டுப்பாடு:

  • முட்டை ஒட்டுண்ணி - ட்ரைக்கோகிரம்மா, டெலினோமஸ்
  • புழு ஒட்டுண்ணி - அபன்டிலாஸ், பிரக்கான்
  • கூட்டுப்புழு ஒட்டுண்ணி - டெட்ராஸ்டைகஸ் அய்யரி

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015