கால்நடைகள் :: வெள்ளாடு வளர்ப்பு முதல் பக்கம்
வெள்ளாடு வளர்ப்பு
இனங்கள்
கொட்டில் பராமரிப்பு
தீவன மேலாண்மை
பராமரிப்பு முறைகள்
கவனிப்பும் பராமரிப்பும்
இனப்பெருக்கம்
பாதிக்கும் நோய்கள்
   
வெள்ளாடு வளர்ப்பு
வெள்ளாடு வளர்ப்பு -பரண் மேல் ஆடு வளர்ப்பு new
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2009-15